Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

28 maja 2018 r. Rada Miejska w Stalowej Woli zmieniała uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020. Wprowadzono następujące zmiany:
1) w tytule uchwały wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2023”;
2) w §1. Uchwały wyraz „2020” zastępuje się wyrazem „2023”;

Uchwałę oraz Lokalny Program Rewitalizacji można znaleźć poniżej:

Uchwała Rady Miejskiej w Stalowej Woli nr LXXIV/962/18 z dnia 28 maja 2018 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017 – 2023

 

Posted in Bez kategorii.