Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji czwartego zadania publicznego z zakresu rewitalizacji,

Główny cel zadania:  kompleksowa obsługa miejsc aktywności lokalnej oraz obsługa mikrograntów w ramach struktury miejsc aktywności lokalnej,

 

 1. Informacje ogólne
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków Komisji Konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 4. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 5. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład Komisji Konkursowej.
 6. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka Komisji Konkursowej zadecyduje Prezydent Miasta Stalowej Woli w drodze zarządzenia.
 7. Udział w  pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 8. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadających wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Zapoznanie się z ofertami;
 2. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie;
 3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych
  w Zarządzeniu w/s ogłoszonego otwartego konkursu ofert.
 1. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 , w godzinach  7.30- 15.30, w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Osoba do kontaktu:

Monika Samulak

Centrum Rewitalizacji

Urząd Miasta Stalowa Wola

 1. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola

Biuro: ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 103

Telefon kontaktowy: 15 847 93 14

Formularz zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.