Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza kandydatów na członków Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji piątego zadania publicznego z zakresu rewitalizacji

Główne cele realizacji zadania publicznego:

 • kompleksowa obsługa miejsc aktywności lokalnej,
 • obsługa programu mikrograntów w ramach struktury miejsca aktywności lokalnej,
 • ścisłe współdziałanie w ramach grup inicjatywnych na rzecz prowadzenia miejsc aktywności lokalnej na obu obszarach rewitalizowanych,
 • utrwalenie wewnętrznej współpracy w ramach grup inicjatywnych na obu obszarach rewitalizowanych.

I. Informacje ogólne

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków Komisji Konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każda z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
 4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład Komisji Konkursowej.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Po spełnieniu wymogów formalnych, o wyborze członka Komisji Konkursowej zadecyduje Prezydent Miasta Stalowej Woli w drodze zarządzenia.
 6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni członkowie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert, ale posiadających wiedzę bądź doświadczenie w dziedzinie z zakresu ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Zapoznanie się z ofertami.
 2. Udział w posiedzeniach Komisji w wyznaczonym terminie.
 3. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Zarządzeniu w/s ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7 , w godzinach 7.30- 15.30, w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Formularz Zgłoszenia do Komisji Konkursowej-1

Osoba do kontaktu:

Monika Samulak

Centrum Rewitalizacji

Urząd Miasta Stalowa Wola

 1. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola

Biuro: ul. Kwiatkowskiego 1 pok. 103

Telefon kontaktowy: 15 847 93 14

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.