Prezydent miasta Stalowej Woli ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji. Celem obu zadań jest działalność w podobszarach rewitalizowanych, tj.: Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego, służących utrwaleniu struktur obywatelskich, wyposażeniu społeczności lokalnej w kompetencje niezbędne do realizacji inicjatyw oddolnych. Kolejnym celem jest umożliwienie mieszkańcom w/w obszarów realnego wpływania na kształt lokalnego środowiska poprzez wykorzystywanie i wzmocnienie potencjału kreatywnego mieszkańców, a w efekcie zwiększenie ich udziału w decydowaniu o jakości życia. Do udziału w otwartym konkursie ofert zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

Kwota dotacji na jedno zadanie wynosie 42 000,00 zł w  ramach projektu „Modelowania kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.

Termin składania ofert upływa 24.03.2017 r.

Szczegółowe informacje na: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1386-13963

Posted in Fabryczne, Rozwadów.