Prezydent Miasta Stalowej Woli

Zarządzenie Nr 105/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z ogłoszonym Zarządzeniem Nr 365/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rewitalizacji.

zarządzam, co następuje

  • 1
  1. Zadanie z zakresu rewitalizacji, którego celem jest utrwalenie powstałej struktury obywatelskiej reprezentującej społeczność Rozwadowa – podobszaru rewitalizowanego, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i biznesu. będzie realizowane przez Stowarzyszenie _Przyjazna Dłoń” przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 30 000,00 zł.
  2. Zadanie z zakresu rewitalizacji, którego celem utrwalenie powstałej struktury obywatelskiej reprezentującej społeczność Osiedla Fabrycznego – podobszaru rewitalizowanego, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, publicznego i biznesu będzie realizowane przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” przy wsparciu finansowym Gminy w kwocie 30 000,00 zł.
  3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta z podmiotem, który będzie realizował zadanie.
  • 2

Środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzą z działu 750 — Administracja Publiczna, rozdział 75095 — Pozostała Działalność.

  • 3

Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zleconych zadań wyznacza się Kierownika Referatu Centrum Rewitalizacji oraz Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów.

  • 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Centrum Rewitalizacji.

  • 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP znajdującym się na stronie (http://bip.stalowawola.p1) w zakładce ,Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://www.stalowawola.p1) w zakładce „Organizacje Pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.

Wyniki drugiego konkursu dla NGO

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.