Prace związane z rewitalizacją miasta Stalowa Wola ruszyły na początku 2016 roku. Podczas plenerowych spotkań oraz wizji lokalnych na osiedlach, władze miasta zakreślili obszary, na których przeprowadzili wstępną diagnozę. Pozwoliło to na wyznaczenie dwóch obszarów wymagających podjęcia działań, jest to Rozwadów i Osiedle Fabryczne.

Podstawą do ich wyznaczenia była analiza wskaźników w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Wpływ na taką właśnie decyzję miały nie tylko słabe strony tych obszarów, ale przede wszystkim ich potencjał oparty o dziedzictwo kulturowo-architektoniczne oraz zasoby trzeciego sektora.

Okręgi te zdegradowane są w sferze społecznej, technicznej i środowiskowej. Dodatkowo Rozwadów zdegradowany jest w sferze przestrzenno-funkcjonalnej. Wskazane do rewitalizacji osiedla mają łączną powierzchnię 135,81 ha co stanowi 1,65% powierzchni całej gminy oraz zamieszkiwany jest przez 4393 mieszkańców, co stanowi 6,98% wszystkich.

 

Rozwadów

Negatywne zjawiska występujące w Rozwadowie w sferze społecznej względem pozostałych obszarów miasta:

- depopulacja (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: umieralność mieszkańców, przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania),

- ubóstwo (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania),

- bezrobocie (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: odsetek bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym, liczba kobiet bezrobotnych długotrwale jako % kobiet w wieku produkcyjnym, udział bezrobotnych długotrwale w ogóle bezrobotnych, udział bezrobotnych długotrwale kobiet w ogóle bezrobotnych kobiet,

- przestępczość (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, liczba interwencji na 1000 mieszkańców, liczba mandatów karnych nałożonych na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym na 1000 mieszkańców w 2014 r., ocena poziomy bezpieczeństwa dokonana przez KPP),

- niski poziom edukacji (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: średni wynik egzaminu gimnazjalnego),

- niski poziom kapitału społecznego (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: frekwencja w % w wyborach do Rady Miejskiej, Liczba członków NGO na 1000 mieszkańców),

- niedostateczny udział w życiu publicznym i kulturalnym (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba organizacji pozarządowych o profilu społecznym na 1000 mieszkańców, liczba członków organizacji o profilu społecznym na 1000 mieszkańców).

Negatywne zjawiska w sferze technicznej, które zostały zdiagnozowane w Rozwadowie to większy niż średnia dla miasta % budynków mieszkalnych wymagających remontu oraz większa liczba mieszkań komunalnych na 100 mieszkańców.

O degradacji przestrzenno-funkcjonalnej Rozwadowa świadczy negatywna ocena stanu nawierzchni dróg gminnych, niedostateczna liczba wiat i przystanków przypadająca na 100 ha, większa niż w pozostałych obszarach szacunkowa liczba obiektów (budynków, pomieszczeń) handlowo-usługowych, które są niezagospodarowane (puste witryny, pustostany będące własnością prywatną) oraz większy odsetek obiektów budowlanych innych niż budynki mieszkalne wymagających remontu.

Na degradację w sferze środowiskowej Rozwadowa wpływ mają następujące wskaźniki: większa masa płyt azbestowo-cementowych przypadająca na 100 ha [t/100 ha] oraz większa masa płyt azbestowo-cementowych przypadająca na 1000 mieszkańców [t/1000 mieszkańców].

W skład, obszaru wybranego do rewitalizacji wchodzą następujące ulice: 11-go Listopada, 3-go Maja, Aleje Jana Pawła II 29-49 numery nieparzyste, 116-148 numery parzyste, Braci Szumielewiczów, Broniewskiego, Bronisława Kochana, Cicha, Czwartaków, Dąbrowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Fryderyka Chopina, Górka, Graniczna, Grunwaldzka, Harcerska, Ignacego Paderewskiego, Jagiellońska, Karola Szymanowskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Matejki, Michała Ogińskiego, Mieszka I-go, Mikołaja Reja, Mjr Hubala, Moniuszki, Niemcewicza, Okrężna, Piaskowa, Polna 1-15, Poprzeczna, Rozwadowska, Rynek, Siedliska, Sobieskiego, St. Bełżyńskiego, Stefana Batorego, Strażacka, Szewska, Ściegiennego, Wieniawskiego, Wiśniowa, Witosa, Władysława Orkana, Zacisze, Zielona.

 
Fabryczne

Na Osiedlu Fabrycznym występują następujące negatywne zjawiska w sferze społecznej względem pozostałych obszarów miasta:

- depopulacja (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania, umieralność mieszkańców, przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania),

- ubóstwo (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w przeliczeniu na 100 osób wg miejsca zamieszkania),

- bezrobocie (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: odsetek bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym, liczba kobiet bezrobotnych długotrwale jako % kobiet w wieku produkcyjnym, udział bezrobotnych długotrwale w ogóle bezrobotnych, udział bezrobotnych długotrwale kobiet w ogóle bezrobotnych kobiet,

- przestępczość (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba przestępstw na 1000 mieszkańców, liczba interwencji na 1000 mieszkańców, liczba mandatów karnych nałożonych na osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym na 1000 mieszkańców w 2014 r., liczba niebieskich kart na 1000 mieszkańców, ocena poziomy bezpieczeństwa dokonana przez KPP),

- niski poziom edukacji (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty uczniów uczęszczających do szkół podstawowych -średni wynik egzaminu gimnazjalnego),

- niski poziom kapitału społecznego (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: frekwencja w % w wyborach do Rady Miejskiej, liczba członków NGO na 1000 mieszkańców),

- niedostateczny udział w życiu publicznym i kulturalnym (wskaźniki gorsze niż średnia dla miasta: liczba organizacji o profilu kulturalnym na 1000 mieszkańców, liczba członków organizacji o profilu kulturalnym na 1000 mieszkańców, liczba członków organizacji o profilu społecznym na 1000 mieszkańców).

Negatywne zjawiska w sferze technicznej, które zostały zdiagnozowane na osiedlu Fabrycznym to większa niż średnia dla miasta liczba mieszkań komunalnych na 100 mieszkańców.

Na degradację w sferze środowiskowej Fabrycznego wpływ mają następujące wskaźniki: większa masa płyt azbestowo-cementowych przypadająca na 100 ha [t/100 ha] oraz większa masa płyt azbestowo-cementowych przypadająca na 1000 mieszkańców [t/1000 mieszkańców].

W skład podobszaru wybranego do rewitalizacji wchodzą następujące ulice: 1-go Sierpnia 11-24, Bema, Handlowa, Kilińskiego, Komisji Edukacji Narodowej 23-51 numery nieparzyste, Komunalna, Niezłomnych, Okrzei, Piwna, Podleśna, Romana Dmowskiego 8-19.