Zespół Centrum Rewitalizacji Stalowa Wola rozpoczął prace na początku września 2016 r. Obejmowały one działania techniczno-organizacyjne związane z zarządzaniem projektem, budową zespołu oraz obsługą biura. Równolegle rozpoczęto pierwsze zadania merytoryczne, tj. promocja projektu, pozyskanie i analiza danych zastanych, badania ankietowe. Do pracy Centrum Rewitalizacji włączeni zostali również partnerzy, ich przedstawiciele oraz eksperci zewnętrzni, którzy tworzą zespoły robocze. Odbyły się spotkania z mieszkańcami Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego pn. „Cafe Rewitalizacja”, gdzie zbierano opinie na temat zakładanych zamierzeń. Na bieżąco odbywają się spotkania robocze w zespołach partnerskich, gdzie opracowywane są zakresy zadań na kolejne miesiące. Na podobszarach rewitalizowanych planowane jest również utworzenie miejsc spotkań aktywności społecznej wokół, których organizatorzy społeczności lokalnej pomogą zbudować zespoły reprezentujące mieszkańców danego obszaru.

Zespół Centrum Rewitalizacji liczy sześć osób są to: Dominika Czuba-Ofiara – Kierownik Referatu, Jacek Marchewka – obsługa biura, Anita Ryba – stanowisko ds. promocji i monitoringu, Anna Łukasiewicz – koordynator projektu ds. społecznych w obszarze pomocy społecznej (Rozwadów), Monika Samulak – koordynator projektu ds. społecznych w obszarze pomocy społecznej (Os. Fabryczne), Tomasz Ochorok – koordynator projektu ds. społecznych w obszarze aktywności i integracji społecznej (os. Fabryczne).

Do prac włączeni są również dyrektorzy Muzeum Regionalnego, Miejskiego Domu Kultury i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy tych instytucji oraz członkowie organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy, a także eksperci zewnętrzni.