Rewitalizacja to proces niwelowania problemów społecznych i aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców. Z łaciny słowo to oznacza przywrócenie do życia, ożywianie. Natomiast w języku angielskim istotą rewitalizacji jest zespół działań społeczno- urbanistycznych koordynowanych przez lokalny samorząd. Zazwyczaj celem tych działań są korzystne przekształcenia wyodrębnionego, pod względem społecznym, architektonicznym, planistycznym i ekonomicznym, obszaru gminy. Programy rewitalizacyjne przeważnie ukierunkowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów i znalezienie im nowego zastosowania.

Rewitalizacja stanowi więc kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, za pomocą zintegrowanych działań na rzecz społeczności lokalnej w przestrzeni i gospodarce. Działania te prowadzone są przede wszystkim przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu i są skoncentrowane terytorialnie.

Z pewnością rewitalizacja nie jest synonimem remontu ani modernizacji, nie jest to tylko odnowienie rynku, skwerku, fontanny czy zagospodarowania przestrzennego. Proces ten dotyka poważniejszych kwestii, ponieważ koncentruje się przede wszystkim na człowieku.

Definicja „rewitalizacji” została określona w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1777) i brzmi ona następująco: „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Ustawa ta stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy, który z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych znajduje się w stanie kryzysowym. W szczególności zjawiskami tymi są bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego. Do zjawisk negatywnych zaliczany jest również niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Na degradację mają również wpływ negatywne zjawiska występujące w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.

Ważną sprawą w procesie rewitalizacji jest pozyskiwanie partnerów społecznych czyli organizacji pozarządowych, których działania pozostają w sferze społecznej procesu rewitalizacji. Partnerzy społeczni wyłaniani są z pośród organizacji już istniejących, a w przypadku ich słabości bądź braku, podmioty realizujące rewitalizację, podejmują działania zmierzające do ich utworzenia. Działania rewitalizacyjne nie mogą być odseparowane od użytkowników przekształcanego terenu. To właśnie świadomi zmian mieszkańcy muszą być włączani w ciąg planowanych przemian przestrzennych. Dlatego też dzięki partnerstwu z trzecim sektorem możliwa jest poprawa jakości korzystania z przestrzeni publicznej.