Przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 07 maja 2018 r był projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 (Aktualizacja).

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu od wszystkich grup interesariuszy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 (Aktualizacja), będący przedmiotem konsultacji, jak i ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wraz z formularzem konsultacyjnym były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem www.bip.stalowawola.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem www.stalowawola.pl, na stronie internetowej Centrum Rewitalizacji Stalowej Woli pod adresem www.centrumrewitalizacji.pl oraz w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7 (pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Stalowej Woli wpłynęły 2 formularze z opiniami i uwagami. Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół opracowujący dokument i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione.

Poniżej znajduje się pełen raport z konsultacji społecznych LPR wraz z zestawieniem opinii, uwag i propozycji zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji wraz z uzasadnieniem oraz analizą i sposobem ich uwzględnienia.

 

Raport z konsultacji społecznych LPR

 

Posted in Bez kategorii.