Gmina Stalowa Wola ogłosiła przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  i projektu wykonawczego Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie na podstawie zwycięskiej koncepcji autorstwa Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. J. oraz dokonanych konsultacji społecznych.

 

Wśród zapisów przetargowych znaleźć można następujące punkty:

    Zasadniczy zakres robót obejmuje:

 • aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych,
 • dokumentację badań podłoża gruntowego,
 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie:
 • projekt płyty Rynku zapewniający zachowanie zabytkowego charakteru miejsca wraz z odwodnieniem i oświetleniem
 • projekt przebudowy ulicy Rynek wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skośnych miejsc postojowych i przystankami autobusowymi,
 • projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej (skablowanie linii napowietrznej) zlokalizowanej wokół Rynku.
 • projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia,
 • projekt urządzenia terenów zielonych,
 • projekt stałej organizacji ruchu,
 • dokumentacja w formie elektronicznej,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów,
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami, w tym: uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemysłu, Oddział Tarnobrzeg (inwestycja położona w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie ustaleń Planu Zagospodarowania osiedla Rozwadów w Stalowej Woli).

Dokumentacja winna być zgodna z Gminnym Programem Opieki nad zabytkami Gminy Stalowa Wola na lata 2014-2017, aktualnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu osiedla Rozwadów.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1203-944

Oferty należy składać do dnia – 19 czerwca 2017 r. do godziny 12:00

w siedzibie o Zamawiającego –

Urząd Miasta Stalowej Woli

ul . Wolności 7,

37 -450 Stalowa Wola

pokój nr 9.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.