Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez realizację działań w trzech obszarach tematycznych, takich jak inicjatywa, spotkania z historią oraz impuls do zmian.

Równolegle do wspomnianych zadań prowadzone będą działania pn. „Spotkania z historią”, zakładające przygotowanie wystawy tematycznej prezentującej historię Osiedla Fabrycznego i Rozwadowa. Podstawowym elementem tego zadania jest edukacja kulturalna i historyczna upowszechniająca bogate dziedzictwo kulturowe w/w obszarów. Do zadania włączeni zostaną sami mieszkańcy by podzielili się wiedzą i doświadczeniem oraz by wzięli udział w tworzeniu ciekawych miejsc spotkań i przypominaniu lokalnej historii. Tak zaplanowane spotkania mają budować zanikającą tożsamość lokalną i identyfikować z miejscem zamieszkania oraz jego historią lokalną społeczność. Zaplanowany jest druk zebranych materiałów oraz powstanie portalu internetowego, na którym zamieszczone zostaną materiały ze spotkań.