Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez realizację działań w trzech obszarach tematycznych, takich jak inicjatywa, spotkania z historią oraz impuls do zmian.

„Inicjatywa” czyli prowadzenie miejsc aktywności lokalnej to zadanie, którego celem jest angażowanie potencjału organizacji pozarządowych do budowania aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Oddolne pomysły będą wspierane finansowo poprzez dystrybucję mikrograntów. Stworzone zostaną dwa miejsca aktywności lokalnej, które poprzez działania animacyjne umożliwią nawiązywanie relacji i tworzenie grup tematycznych, mogących w przyszłości reprezentować interesy mieszkańców. W miejscach tych zostaną zatrudnieni animatorzy włączający lokalną społeczność do aktywnych działań służących zaspokajaniu lokalnych potrzeb.

 

"Dmowskiego 11" - miejsce aktywności na Osiedlu Fabrycznym. Prowadzony przez stowarzyszenie "Strefa Spotkań". Adres: ul. Dmowskiego 11 (na czas remontu przeniesione do pomieszczeń przy małej sali kina Wrzos)

  

Dom Parafialny "Miriam" - miejsce aktywności na Osiedlu Rozwadów. Prowadzony przez stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń". Adres: ul. P. Ściegiennego 20

W trzecim kwartale 2017r. na obu obszarach rewitalizowanych były realizowane zadania publiczne z zakresu rewitalizacji mające na celu kompleksowe prowadzenie miejsc aktywności lokalnej na terenach obszarów rewitalizowanych – Osiedla Fabryczne i Osiedla Rozwadów wraz z całościową obsługą mikrograntów.

Stowarzyszenia w takcie realizacji zadań publicznych  holistycznie objęły swoim działaniem realizację obszernego tematu związanego z  małymi grantami, w szczególności:

a) opracowaniem ramowego harmonogramu obsługi mikrograntów,

b) opracowaniem nazwy konkursu na mikrogranty oraz strategii promocji,

c) opracowaniem regulaminu konkursu na mikrogranty, który zawierał m.in. cel konkursu, informację o tym kto może zostać uczestnikiem konkursu, typy przedsięwzięć objętych konkursem, sposób naboru wniosków i tryb oceny, warunki udzielenia wsparcia, wysokość nagród i ogłoszenie konkursu na mikorogranty oraz opracowaniem wzoru umowy zawieranej z grantobiorcą,

d) powołaniem komisji konkursowej, której zadaniem było wybranie najlepszych inicjatyw,

e) monitorowaniem (w tym przeprowadzeniem co najmniej jednej kontroli merytorycznej realizacji mikrograntu) i rozliczanie z realizacji projektów w ramach mikrograntów (opracowaniem formularza oferty zgłoszeniowej do konkursu na mikrogranty z zakresu rewitalizacji, opracowaniem formularza kontroli merytorycznej realizacji mikrograntu oraz opracowaniem formularza sprawozdania z realizacji mikrograntu),

g) złożeniem raportu końcowego z kompleksowej obsługi mikrograntów.

Poniżej prezentujemy efekty pracy stowarzyszeń z obu obszarów rewitalizowanych.

Osiedle Fabryczne zrealizowało konkurs pod nazwą „Granty Fabryczne I”, którego realizacja była nadzorowana przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” prowadzące Miejsce Aktywności Lokalnej na w/w osiedlu. Pierwsza edycja konkursu miała na celu wyłonienie inicjatyw mających pozytywny wpływ na rewitalizację Osiedla Fabrycznego, z uwzględnieniem integracji mieszkańców i partycypacji społecznej. Każdy z projektów mógł być dofinansowany na kwotę 1 000,00 zł przy łącznym budżecie 6 000,00 zł. Komisja spośród 7 zgłoszonych wniosków wybrała następujące:

1. KREATYWNE EKSPERYMENTY Z PAPIEREM – warsztaty rodzinne

Założenia projektu/cele:

Pogłębienie więzi rodzinnych, współpraca międzypokoleniowa, aktywizacji osób starszych, przedstawienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Grupa docelowa:

Dzieci (od 7 lat), dorośli, seniorzy z Osiedla Fabrycznego

Jak projekt wpisał się w  rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Projekt pogłębił więzi mieszkańców Osiedla Fabrycznego i zaaktywizował osoby starsze. Ukształtował wyobraźnię uczestników i zwiększył zdolności manualne.

2. KWOKA – warsztaty z zakresu savoir vivre dla dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli

Założenia projektu/cele:

Zwiększenie świadomości dotyczącej zasad dobrego wychowania wśród dzieci z rodzin zamieszkałych na terenie Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli. Włączenie w proces rewitalizacji Osiedla Fabrycznego jego najmłodszych mieszkańców stanowić będzie bazę do jego zmian. Integracja dzieci wokół wspólnego działania.

Grupa docelowa:

Dzieci z wieku 6-12 lat z rodzin zamieszkałych na Osiedlu Fabrycznym.
Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Projekt podniósł świadomość uczestników na temat istoty kultury osobistej w codziennym życiu. Jednocześnie nakierował uczestników – mieszkańców Osiedla Fabrycznego na odpowiednie

zachowania i wzorce społeczne, co wpłynęło na zwiększenie wrażliwości i odpowiedzialności za siebie i innych.

3. SZKOLNE ANDRZEJKI NA FABRYCZNYM

Założenia projektu/ cele:
Głównym celem projektu „Szkolne Andrzejki” było ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Osiedla Fabrycznego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Projekt miał również na celu pogłębienie procesu integracji społeczności lokalnej i wspieranie inicjatyw oddolnych na rzecz mieszkańców Stalowej Woli. Projekt ukazał mieszkańców Osiedla Fabrycznego, jako kreatorów działań w lokalnym środowisku na rzecz najmłodszych, którzy zamieszkują na tym Osiedlu. Przyczynił się do zmiany wizerunku oraz wypromował postawy aktywne wśród rodziców tego osiedla z uwagi na fakt zaangażowania rodziców w działania podejmowane na rzecz ich dzieci wspólnie z nauczycielami na przykładzie projektu w PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Grupa docelowa:
Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Projekt zmniejszył anonimowość i brak zaangażowania społecznego na Osiedlu Fabrycznym. Mieszkańcy na nowo zaczęli identyfikować się z osiedlem i wzięli czynny udział w realizacji inicjatywy oddolnej co wpływa na podniesienie kapitału społecznego na Osiedlu Fabrycznym.

4. MÓJ KUMPEL PIES – warsztaty z psem terapeutycznym z zakresu bezpiecznego kontaktu z psami, ich potrzebami i odpowiedzialności za nie, rola psa w społeczeństwie

Założenia projektu/ cele:
Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z psami, profilaktyka pogryzień, nauka odpowiedzialności i dbałości o najbliższe otoczenie, nauka relacji człowiek-pies i roli psa w społeczeństwie. Warsztaty miały na celu wzbudzenie poczucia obowiązku i sumienności, poprawę relacji w klasie, poprawę samoakceptacji, ugruntowanie ogólnie akceptowanych norm moralnych i społecznych. Dzieci poprzez wspólny udział w warsztatach naturalnie wchodziły w procesy wzajemnych interakcji i integracji.

Grupa docelowa:
Uczniowie i nauczyciele PSP nr 1 w Stalowej Woli.

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Projekt poprzez przeprowadzenie warsztatów z dziećmi uczył ich odpowiedzialności, obowiązkowości i podstawowych zasad moralnych oraz społecznych. Poprzez warsztaty kształtowane są w młodych mieszkańcach odpowiednie postawy, umiejętność współpracy, co z kolei wpływa na zmiany mentalności mieszkańców osiedla.

5. RODZINNE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

Założenia projektu/ cele:
Rodzinne Świętowanie Niedzieli to inicjatywa organizowania przez rodziców dla rodziców. Głównymi celami projektu była aktywizacja i integracja rodziców z terenu parafii Trójcy Przenajświętszej, pogłębienie wiedzy na tematy związane z budowaniem relacji oraz wychowaniem dzieci.

Grupa docelowa:
Osoby dorosłe, dzieci – głownie parafianie Trójcy Przenajświętszej zamieszkujący obszar rewitalizowany.

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Spotkanie poprzez swój charakter wzmocniło integrację mieszkańców Osiedla Fabrycznego/ parafian, dzięki temu kształtuje się silne lokalne społeczeństwo.

6. WIEŃCE I KOMPOZYCJE BOŻONARODZENIOWE – warsztaty tematyczne z wykonywania dekoracji świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Założenia projektu/ cele:
Celem warsztatów było przekazanie wiedzy i umiejętności podstaw wykonywania wieńca i kompozycji bożonarodzeniowej, oraz samodzielne przygotowanie dekoracji świątecznych. Warsztaty miały na celu rozwijanie zdolności manualnych i artystycznych, zintegrowanie uczestników oraz rozwijanie umiejętności pracy w zespole, które przyczyni się do wykorzystania i wzmocnienia potencjału kreatywnego mieszkańców Osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli.

Grupa docelowa:
Osoby pełnoletnie z obszaru Osiedla Fabrycznego.

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Fabrycznego?

Warsztaty przyczyniły się do wzmocnienia integracji mieszkańców osiedla Fabrycznego, rozwoju talentów i kreatywności. Podczas warsztatów zawiązały się relacje koleżeńskie, które w przyszłości mogą procentować organizowaniem wspólnych przedsięwzięć na rzecz rewitalizowanego obszaru.

Osiedle Rozwadów koordynowało konkurs pod nazwą „Mikrogranty dla Rozwadowa”, którego realizacja była nadzorowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” prowadzące Miejsce Aktywności Lokalnej na w/w osiedlu. Konkurs miał na celu wspieranie inicjatyw realizowanych przez mieszkańców Stalowej Woli na rzecz Osiedla Rozwadów oraz realizację wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnej i przestrzeni publicznej. Na konkurs wpłynęło aż 10 pomysłów, z których wybrano 6 projektów i każdy z nich dofinansowano na kwotę 1 000,00 zł.

1. "Poprawa jakości życia seniorów poprzez aktywność fizyczną" – czyli zajęcia aktywizujące dla seniorów

Założenia projektu/ cele:

Wzrost aktywności środowiska seniorów zamieszkałych w Rozwadowie i okolicach został osiągnięty poprzez cykliczne spotkania na profesjonalnych zajęciach fitnessu, prowadzonych przez profesjonalną kadrę trenerską. Czas tak spędzony, to poprawa szeroko rozumianej kondycji – czyli zdrowia fizycznego i psychicznego. Ludzie „Jesieni życia” na równi ze zdrowiem potrzebują ciepła, akceptacji społecznej. Często są to osoby już samotne i taka forma i miejsce wspólnego spędzania czasu ochroni ich przed wykluczeniem (ze względu na wiek) a także zapewnia dobre samopoczucie, relaks, miłe chwile z przebywania w znakomicie rozumiejącej się grupie.

Grupa docelowa:
Seniorzy zamieszkujący Osiedle Rozwadów

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Projekt odpowiedział na potrzebę aktywizacji i integracji seniorów, mieszkających w Rozwadowie. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, seniorzy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat inicjatywy. Zwracali uwagę, że jest to dla nich okazja do wyjścia z domu i poznania nowych osób.

2. "Warsztaty pachnące choinką" - familijne przygotowanie ozdób bożonarodzeniowych" przygotowane przez nauczycielki z PSP nr 9 w Stalowej Woli

Założenia projektu/ cele:

Pomysł polegał na zorganizowaniu familijnych warsztatów wykonywania ozdób świątecznych. Ich głównym celem, poza rozwojem zdolności manualnych była wzajemna interakacja rodziców z dziećmi oraz nauka współpracy. Uczestnicy efekty swojej pracy mogli zabrać ze sobą do domu.

Grupa docelowa:

Rodziny z dziećmi zamieszkujące Osiedle Rozwadów, uczniowie PSP nr 9 w Stalowej Woli

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Projekt warsztatów stworzył możliwości do międzypokoleniowego spotkania przedświątecznego. Była to okazja do wymiany tradycjami i zwyczajami świątecznymi między mieszkańcami Rozwadowa, oraz wzmocnienia poczucia więzi z lokalną społecznością.

3. "Rozwadowskie warsztaty świąteczne" – czyli rękodzielnicze warsztaty świąteczne

Założenia projektu/ cele:

Głównym celem projektu była integracja mieszkańców Rozwadowa wokół wspólnego działania jakim było wykonywanie świątecznych dekoracji różnymi technikami plastycznymi. Spotkanie miało przyczynić się do rozbudzenia w społeczności lokalnej zainteresowania rękodziełem i tworzenia w przyszłości rozwadowskich grup rękodzielniczych.
Do współpracy zaproszono pasjonatów rękodzielniczych, którzy instruowali uczestników w wykonaniu pięknych ozdób i dekoracji świątecznych.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy rewitalizowanego Osiedla Rozwadów w różnym wieku, mile widziane były rodziny z dziećmi

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Podczas tego wydarzenia rodziny rozwadowskie oraz inni mieszkańcy, zintegrowali się w twórczej pracy, tworząc rękodzieła artystyczne. Powstała inicjatywa zorganizowania regularnych spotkań rękodzielniczych.

4. "Bożonarodzeniowe Aniołki" – dekorowanie aniołów z masy solnej

Założenia projektu/ cele:

Projekt polegał na wykonaniu aniołków z masy solnej, wypieczeniu ich oraz udekorowaniu. Każde dziecko, biorące udział w warsztatach, otrzymało na początku zajęć swojego aniołka (już gotowego), do samodzielnego pomalowania. Dodatkowo wszyscy wykonali samodzielnie aniołka z masy solnej – od podstaw. Po zakończeniu zajęć, dzieci mogły zabrać wykonane aniołki do domu. Zajęcia odbyły się 1 grudnia, tuż przed Mikołajkami. Wykonane aniołki dzieci mogły podarować bliskiej osobie lub zatrzymać dla siebie. Zajęcia rękodzielnicze miały na celu integrację dzieci i młodzieży z Osiedla Rozwadów oraz celebrację tradycji bożonarodzeniowych.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzież z rewitalizowanego Osiedla Rozwadów

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Warsztaty były okazją do integracji mieszkańców i wspólnych rozmów. Dzięki nim kolejne osoby dowiedziały się o funkcjonowaniu Miejsca Aktywności Lokalnej „Miriam” w Rozwadowie i o jego ofercie.

5. "Rozwadowskie kolędowanie"wspólne śpiewanie kolęd na rozwadowskim rynku

Założenia projektu/ cele:

Ideą całego projektu było zachęcenie mieszkańców Rozwadowa do wspólnego śpiewanie kolęd. Przedsięwzięcie znakomicie wpisało się w cykliczne już wydarzenie jakim jest Rozwadowskie Kolędowanie. Obecność orkiestry oraz dyrygenta zachęciła i ośmieliła mieszkańców starszego i młodszego pokolenia, do włączenia się we wspólny śpiew.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Osiedla Rozwadów w każdym wieku

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Okres Świąt Bożego Narodzenia gromadzi i jednoczy mieszkańców. Kolędowanie stało się wspaniałą okazją do zrobienia czegoś wspólnie, do poczucia magii Świąt, otworzenia się na innych i wspólnych śpiewów przy blasku ogniska.

6. "Sportival" - czyli festiwal sportów dla dzieci i młodzieży

Założenia projektu/ cele:

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez nowoczesne formy rywalizacji sportowej oraz nauka rywalizacji w myśl zasady „fair play”.

Projekt zakładał realizację zajęć sportowych. W ramach zajęć sportowych zaplanowane zostało przeprowadzenie zawodów Bumperball – czyli zawodów piłki nożnej rozgrywanej przez drużyny ubrane w napompowane powietrzem kule, Zawody Sumo (przy wykorzystaniu profesjonalnej maty oraz strojów sumo), wyścigi w potrójnych spodniach – wyścigi drużyn składających się z trzech osób ubranych w spodnie (worki) połączone ze sobą, Ringo – gra indywidualna (jedyna gra sportowa wymyślona przez Polaka) polegająca na rywalizacji dwóch osób, na polu zbliżonym wymiarami do pola gry w siatkówkę, rzucających na przemian kółkiem do ringo.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzież w wieku od 6-14 lat

Jak projekt wpisał się w rewitalizację Osiedla Rozwadów?

Projekt mikrograntowy przyczynił się do aktywizacji oraz integracji dzieci i młodzieży z Osiedla Rozwadów. Upowszechnienia zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży biorącej udział w projekcie.

 

Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu rewitalizacji przygotowywały Raporty z Obsługi Mikrograntów – wzór:

Ramowy Wzór Raportu z Obsługi Mikrograntów

Projekty mikrograntowe są szansą dla mieszkańców rewitalizowanych osiedli, grup nieformalnych czy stowarzyszeń na wprowadzenie w życie własnych „małych” pomysłów, których realizacja przyczynia się do wzrostu partycypacji społecznej na rewitalizowanych obszarach.

Wszystkim grantobiorcom dziękujemy za zaangażowanie i realizację inicjatyw.

Obecnie na obu obszarach rewitalizowanych zostały przyznane mikrogranty na łączną kwotę 16 000,00 zł. W konkursie „Granty Fabryczne II” pilotowanym przez Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rewitalizacji  zwyciężyły następujące inicjatywy:

1.„Osiedle Fabryczne ukazane w filmie promującym taniec i sztukę aktorską w jego zakątkach”– kwota dofinansowania 2 200,00 zł
2.„Świadome psa posiadanie, czyli mam i dbam” – kwota dofinansowania 1 500,00 zł
3.„Odpicuj mnie” – warsztaty odnawiania mebli – kwota dofinansowania 1 500,00 zł
4.„Wydarzenia w michalickiej Sali Teatralnej” – kwota dofinansowania 1 600,00 zł
5.„Rodzinnie z rękodziełem – notes – warsztaty w technice scrapbookingu" – kwota dofinansowania 1 200,00 zł

Na Osiedlu Rozwadów w konkursie "Mikrogranty dla Rozwadowa" - II edycja koordynowanym przez Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu rewitalizacji wybrano następujące projekty:

  1. „Historia Rozwadowa opowiedziana inaczej….” – kwota dofinansowania 2 000,00 zł.
  2. „Rozwadów w innym świetle- tańca ulicznego.” – 2 000,00 zł.
  3. „Ręcznie robione” – 900,00 zł.
  4. „Poprawa jakości życia seniorów poprzez aktywność fizyczną -II” – 1 500,00 zł.
  5. „Odkrywamy i rozwijamy swoje uzdolnienia” – 1 600,00 zł.

Wszystkie projekty mikrograntowe drugiej edycji konkursów zostaną zrealizowane do połowy kwietnia 2018 roku. Zapraszamy mieszkańców obu obszarów rewitalizowanych do czynnego udziału w inicjatywach i śledzenia aktualności na profilach FB oraz na stronach internetowych organizatorów:

– „Granty Fabryczne II” – www.dmowskiego11.pl

– „Mikrogranty dla Rozwadowa” – II edycja – www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl (zakładka Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”)