Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez realizację działań w trzech obszarach tematycznych, takich jak inicjatywa, spotkania z historią oraz impuls do zmian.

Trwają prace nad tematyką zadania „Impuls do zmian”, mających przygotować podstawy do zmian architektonicznych i urbanistycznych Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego. Będą to badania georadarowe, inwentaryzacje architektoniczne i ekspertyzy, opracowanie i aktualizacja ekofizjografii, inwentaryzacja obiektów zabytkowych oraz kwerenda archiwalna i wywiady terenowe. Powstanie trójwymiarowa mapa termograficzna dla Osiedla Fabrycznego i monochromatyczna makieta urbanistyczna Rozwadowa. Odbędą się trzydniowe warsztaty dla studentów, kończące się wydarzeniem plenerowym pn. „śniadanie kreatywne”, podczas którego opracowane zostaną efekty podjętych czynności. Warsztaty architektoniczne zakładają udział mieszkańców, studentów architektury, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Doświadczenia i potrzeby wszystkich grup wiekowych, osób zamieszkujących rewitalizowane obszary, połączone zostaną z wiedzą historyków by wypracowana została wspólna koncepcja zagospodarowania urbanistycznego wybranych miejsc użyteczności publicznej.

Wyniki z badań archeologicznych Stalowa Wola – Rozwadów

Badania geofizyczne Stalowa Wola - Rozwadów

Raport z badań społecznych na potrzeby opracowania LPR Gminy Stalowa Wola

Raport z konsultacji społecznych LPR Gminy Stalowa Wola

Raport zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych Stalowa Wola

Opracowanie ekofizjograficzne

"Stacja kolejowa Rozwadów" Grażyna Stojak - kwerenda.