Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez realizację działań w trzech obszarach tematycznych, takich jak inicjatywa, spotkania z historią oraz impuls do zmian.

Trwają prace nad tematyką zadania „Impuls do zmian”, mających przygotować podstawy do zmian architektonicznych i urbanistycznych Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego. Będą to badania georadarowe, inwentaryzacje architektoniczne i ekspertyzy, opracowanie i aktualizacja ekofizjografii, inwentaryzacja obiektów zabytkowych oraz kwerenda archiwalna i wywiady terenowe. Powstanie trójwymiarowa mapa termograficzna dla Osiedla Fabrycznego i monochromatyczna makieta urbanistyczna Rozwadowa. Odbędą się trzydniowe warsztaty dla studentów, kończące się wydarzeniem plenerowym pn. „śniadanie kreatywne”, podczas którego opracowane zostaną efekty podjętych czynności. Warsztaty architektoniczne zakładają udział mieszkańców, studentów architektury, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku. Doświadczenia i potrzeby wszystkich grup wiekowych, osób zamieszkujących rewitalizowane obszary, połączone zostaną z wiedzą historyków by wypracowana została wspólna koncepcja zagospodarowania urbanistycznego wybranych miejsc użyteczności publicznej.


Wyniki z badań archeologicznych Stalowa Wola – Rozwadów

Badania geofizyczne Stalowa Wola - Rozwadów

Raport z badań społecznych na potrzeby opracowania LPR Gminy Stalowa Wola

Raport z konsultacji społecznych LPR Gminy Stalowa Wola

Raport zgłaszanie propozycji projektów rewitalizacyjnych Stalowa Wola

Opracowanie ekofizjograficzne

"Stacja kolejowa Rozwadów" Grażyna Stojak - kwerenda.

W dobie dużej ilości informacji, którą codziennie się otaczamy, coraz większe znaczenie ma to, żeby ją jak najlepiej uporządkować. Jednym ze sposobów, na ułatwienie zrozumienia różnych zjawisk, jest odniesienie ich do konkretnego miejsca, którego dotyczą.

Ponad 80 procent informacji,  z którymi się spotykamy, można zlokalizować przestrzennie. GIS, czyli Systemy Informacji Geograficznej, pozwalają na stworzenie map i przeprowadzenie analiz, które pomagają przyporządkować dane zdarzenia do konkretnych lokalizacji, a także sprawdzić wzajemny wpływ zachodzących zjawisk na siebie. Takie podejście daje dużo szybsze wyniki i zapewnia lepszy ogląd sytuacji i jej bardziej trafną ocenę, niż żmudna analiza danych zawartych w wielu tabelach.

System Informacji Geograficznej (GIS) coraz częściej wykorzystywany w wizualizacji zjawisk w procesie rewitalizacji. Bogaty zasób narzędzi GIS, stanowi ogromne wsparcie dla wykonywania analiz oraz podejmowania istotnych decyzji, również na stronie

System Informacji Geograficznej Stalowej Woli został wzbogacony o moduł tematyczny „Rewitalizacja”. Umieszczone są w nim wskaźniki odnoszące się do diagnozy obszarów rewitalizowanych czyli Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego. Przy użyciu tego narzędzia możemy pozyskać informacje na temat m.in. bezrobocia, przestępstw , niebieskich kart, kolizji i wypadków oraz stanie nawierzchni dróg. A także o istniejących stowarzyszeniach, ilości podmiotów gospodarczych, a nawet zabytkach gminnych i wojewódzkich. GIS umożliwia nam informowanie o dotychczasowych wydarzeniach realizowanych przez Centrum Rewitalizacji, pomysłach mieszkańców, które zostały na spotkaniach konsultacyjnych, a także o projektach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wskaźniki dotyczące diagnozy obszarów rewitalizowanych możemy znaleźć na poniższej stronie:

sip.stalowawola.pl/mapa/

Po wejściu na stronę należy kliknąć „Moduł tematyczny” w prawym górnym rogu i wybrać warstwę „Rewitalizacja”.

Przez cały sierpień trwały prace terenowe oraz opracowanie dokumentacji i projektu gospodarki drzewostanem. Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem na obszarze Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli znajdującego się przy ul. 1 Sierpnia. Całe zadanie spoczywało na firmie GREENTEC – STUDIO Wojciech Bobek. Wyniki opracowania zostały opublikowane poniżej w załącznikach.

OPIS _Pl. Piłsudskiego - Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem

Mapa inwentaryzacyjna oraz gospodarcza

Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Tabela 2. Projekt gospodarki drzewostanem

Tabela 3. Projekt gospodarki drzewostanem - wykaz drzew do pielęgnacji

Tabela 4. Projekt gospodarki drzewostanem - wykaz drzew do usunięcia