21 mieszkańców Stalowej Woli, wśród nich przedstawiciele zespołów ds. rewitalizacji, MOPS, KPP oraz szkół i przedszkoli gościło niedawno w Lublinie. Głównym celem wyjazdu studyjnego było poznanie dobrych praktyk rewitalizacyjnych na obszarze o podobnych cechach społecznych i demograficznych jak na os. Rozwadów i os. Fabryczne.

W trakcie wizyty przedstawiciel Zespołów ds. rewitalizacji zapoznawali się głównie z praktykami rewitalizacyjnymi miasta Lublin kładącymi nacisk na działania w obszarze partycypacji oraz integracji społecznej, prowadzącymi do tworzenia miejsc aktywności lokalnej. Mieszkańcy Stalowej Woli odwiedzili m.in.:

Kooperatywę Spożywczą, której główną inicjatywą jest zrzeszanie świadomych konsumentów i konsumentek zainteresowanych stałym pozyskiwaniem ekologicznej żywności roślinnej oraz nabiału i naturalnych kosmetyków, bezpośrednio od rolników i wytwórców. Kooperatywa działa na obszarze rewitalizowanym przy ul. Kowalskiej 1. Jednym z założeń twórców Kooperatywy jest udostępnianie mieszkańcom przestrzeni na wspólne gotowanie, wymianę doświadczeń, organizowanie bezpłatnych warsztatów, realizacja projektów np. Spotkania Sąsiedzkie a tym samym zwiększenie integracji społecznej i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

Punkty Kultury działające na ul. 1-go Maja oraz na ul. Skibińskiego, które powstały w Lublinie w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz w celu pobudzenia do życia dzielnicy. Lubelskie Bronowice stały się zapomnianą dzielnicą pod wieloma względami: społecznym, gospodarczym oraz architektonicznym. Punkty Kultury to swego rodzaju miejsca aktywności lokalnej mające na celu głównie rewitalizację społeczną. To punkty otwarte na lokalną społeczność obarczoną licznymi patologiami, problemami społecznymi. W punktach kultury animatorzy lokalni pracują bardzo intensywnie z dziećmi oraz młodzieżą, wchodzą w ich środowisko życia celem zmiany negatywnych postaw oraz resocjalizacji. Punkty Kultury wychodzą do mieszkańców z szeregiem działań animacyjnych oraz integracyjnych, np. zajęcia warsztatowe, projekt – Święto ulicy. Są to również punkty gdzie mieszkańcy mogą po prostu porozmawiać, napić się kawy i wymienić własnymi doświadczeniami.

Centrum Kultury działające w obszarze Śródmieścia Lubelskiego. Ideą  „domu wyobraźni” jest chęć mądrego zarządzania talentami ludzkimi oraz stworzenie dogodnych warunków do twórczości artystycznej, edukacji oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych. CK chce być otwarte na nowe osoby, nowe projekty i zjawiska. Jest to miejsce aktywności lokalnej kładące nacisk na innowacyjne metody integracji lokalnej społeczności wokół szeroko rozumianych działań artystycznych.

Podwórka oraz tereny o niewykorzystanym potencjale na obszarach rewitalizowanych charakteryzujące się niską jakością przestrzeni publicznych oraz degradacją techniczną.  Zagospodarowanie podwórek kamienic nie odpowiada na potrzeby mieszkańców: degradacja często uniemożliwia jakiekolwiek wykorzystywanie tych fragmentów miasta, braki w oświetleniu, niedostępność i brak kontroli wpływają na obniżenie poziomu bezpieczeństwa i pojawianie się szkodliwych zachowań społecznych. Zmiana jakościowa zagospodarowania podwórek może służyć poprawie stosunków społecznych i ogólnej jakości życia. Wizyta na podwórkach miała na celu ukazanie działań animacyjnych z mieszkańcami zamieszkującymi otaczające podwórka kamienice. Poczynania te mają głównie na celu ukazanie mieszkańcom jak własnymi siłami, we współpracy np. poprzez odnowę ławek, samodzielne pomalowanie drzwi do komórek lokatorskich mogą wpływać na przestrzeń, w której żyją i poprawiać komfort funkcjonowania w swojej „malej ojczyźnie”. Wizyta na podwórkach to swoista inspiracja do działania dla przedstawicieli os. rewitalizowanych w Stalowej Woli
w ramach projektów mikrograntowych.

Plac Litewski uznawany za kluczowy punkt twardej rewitalizacji Lublina. W/w plac został zrewitalizowany na przełomie 2016 oraz 2017 roku. W trakcie spaceru po Placu Litewskim animatorzy wizyty opowiadali o konsultacjach społecznych poprzedzających przebudową obszaru oraz o obecnej funkcjonalności placu. Wizyta na placu była dla przedstawicieli Zespołów ds. rewitalizacji okazją do wymiany doświadczeń, porównania sposób pracy nad rewitalizacją twardą i zaczerpnięcia dobrych praktyk od miasta, które przeszło już pewien etap rewitalizacji.

Za przebieg całej wizyty studyjnej odpowiadała animator wizyty studyjnej:

Karolina Koguciuk reprezentantka Pracowni Zmiany Społecznej w Lublinie, aktywnie działająca animatorka CAL na rzecz lokalnej społeczności i rewitalizacji, członkini Fundacji Krajobrazy.

Jacek Gralczyk – wykładowca akademicki, trener edukator, moderator spotkań. Działający w obszarze zmian społecznych w skali mikro oraz makro, wspiera działania organizowania społeczności lokalnej do działań wspólnotowych, rewitalizacji, partycypacji społecznej, działań społecznych na rzecz grup wykluczonych.

Jan Kamiński – architekt krajobrazu, urbanista, ekspert w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej, aktywnie działający członek Rady Kultury Przestrzeni i Forum Kultury Przestrzeni.

 

 

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.