Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola jest wieloletnim programem działań zmierzający do wyprowadzenia podobszarów rewitalizowanych ze stanu kryzysowego, stworzenia w nich warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Dokument stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji i umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

21 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Stalowej Woli zmieniała uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020.

Uchwałę oraz Lokalny Program Rewitalizacji można znaleźć poniżej

Uchwała LXXVIII 1026 18

Aktualizacja LPR Stalowa Wola 21.08.2018

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.