OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI o przystąpieniu do konsultacji społecznych zaktualizowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Prezydent Miasta Stalowa Wola zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych zmodyfikowanego projektu dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023.

Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji w tym, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych użytkowników uwag, opinii i propozycji dotyczących zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”.

Dokument opisuje kluczowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy jakości życia mieszkańców na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji obejmujących:

  • podobszar Fabryczny,
  • podobszar Rozwadów.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 roku do 6 sierpnia 2018 roku do godz. 15:30.

Konsultacje będą prowadzone w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Formularz konsultacyjny  dostępny będzie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem internetowym bip.stalowawola.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowa Wola pod adresem stalowawola.pl,
  • na stronie Centrum Rewitalizacji pod adresem centrumrewitalizacji.pl
  • w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, pokój nr 1, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola
    w godzinach pracy Urzędu.

Wypełnione formularze należy składać:

  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl w tytule podając Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje
  • drogą bezpośrednią lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola pokój nr 1, ul. Wolności 7 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje w terminie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji udziela:

Referat Centrum Rewitalizacji pokój 103, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 847 9315

Załącznik nr 1 – LPR Stalowa Wola 2017-2023 do konsultacji

Załącznik nr 2 – Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji

Załącznik nr 3 – Formularz konsultacyjny aktualizacji LPR St.Wola

Zarządzenie w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych

 

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.