Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli

i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli

ogłaszają konkurs plastyczny dla dzieci ze stalowowolskich przedszkoli pod hasłem:

„Zróbmy choinkę… inaczej”

Cele konkursu:

 • integracja dzieci i nauczycieli przedszkoli
 • wzrost partycypacji społecznej i umożliwienie najmłodszym członkom społeczności lokalnej wpływania na ich własne otoczenie
 • promocja postaw prospołecznych u dzieci na przykładzie zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych
 • wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie na przykładzie zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych
 • promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu odnowę przestrzeni miejskiej
 • poszerzanie wiedzy o recyklingu i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie powtórnego wykorzystania zużytych materiałów
 • pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia
 • rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci
 • promocja działań rewitalizacyjnych Urzędu Miasta Stalowa Wola – Referatu Centrum Rewitalizacji

Warunki uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z terenu Stalowej Woli

– przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i zespołowe wykonanie przez dzieci choinki z surowców wtórnych (np. torebki, folie, butelki plastikowe, makulatura, kartony po napojach, zakrętki, kapsle, puszki aluminiowe). Inne wykorzystane materiały w pracy powinny pełnić rolę jedynie pomocniczą, jako uzupełnienie surowców wtórnych. Wysokość choinki nie może przekraczać 150 cm.

– przedszkole zgłasza do konkursu jedną pracę

– do pracy należy dołączyć metryczkę z adresem i nr telefonu przedszkola.

Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 30 listopada 2017 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38 lub (15) 847-93-14.

Dostarczenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych Organizatorów.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.

 

Nagrody:

Prace oceni Komisja wybrana przez Organizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu (przedszkola) zostaną nagrodzeni dyplomami, zaś zdobywcy I-III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 700,00 zł, II miejsce – 500,00 zł, III miejsce – 300,00 zł.

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Fundatorem nagród jest Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli.

Choinki będą oceniane według następujących kryteriów:

 • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • dobór i wykorzystanie materiałów
 • wkład pracy
 • estetyka pracy
 • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, itp.)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 9:30 w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej (II piętro, sala konferencyjna) przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.

Wszystkie choinki zostaną zaprezentowane na wystawie w holu Biblioteki Międzyuczelnianej, następnie w okresie świątecznym będą ozdobą Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Miejsc Aktywności Lokalnej na rewitalizowanych Osiedlach Fabryczne oraz Rozwadów.

Konkurs „Zróbmy choinkę… inaczej” jest działaniem w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

 

 

 

Posted in Fabryczne, Rozwadów.