Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.centrumrewitalizacji.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.centrumrewitalizacji.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.102016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Płeszka, adres poczty elektronicznej: mpleszka@stalowawola.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno od ulicy Kwiatkowskiego (wejście A), dwa pozostałe z tyłu budynku (wejście B oraz wejście C).

Do wejścia A prowadzą schody.

Do wejścia B prowadzą schody. Dojście do wejścia B możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku.

Wejście C zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Dojście do wejścia C możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku, następnie chodnikiem wzdłuż budynku w stronę Bramy Nr 3.

W budynku nie ma windy, do budynku nie prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.